การบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

การบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางศศิประภา ทองกลัด นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวชุติมา ปนัดเศรณี เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ร่วมกับนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลแสวงหา ผู้นำชุมชน และ อพม. ดำเนินการลงพื้นที่ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เพื่อจัดทำสมุดพกครอบครัว จำนวน 8 ครัวเรือน ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน โดยเบื้องต้นพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 5 ราย ทั้งนี้ ได้แนะนำสิทธิสวัสดิการและภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆ ต่อไป ข้อมูลอื่นๆ


Share: