คุณเพิ่มศักดิ์ – คุณเบญจรัตน์ สิงห์สมบุญ ถวายภัตตาหารเพลและเครื่องสังฆทาน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่กลุ่มเปราะบาง


Share: