งาน “20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม”

งาน “20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม”

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 พม.อ่างทอง มอบหมายให้นางนันทวดี อาสิงสมานันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสุวารี โลมะบรรณ์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นางสาวนวรัตน์ หมั่นดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง นางจงรักษ์ เด่นดวง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนายปฏิภาณ ศรีวิสุทธิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) ณ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ข้อมูลเพิ่มเติม


Share: