จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา

จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

จังหวัดอ่างทอง โดยนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนพื้นที่อำเภอแสวงหา ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย

– การแนะนำหัวหน้าส่วนราชการ

– ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานสรุปแผน/โครงการพัฒนาตำบล

– และนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยส่วนราชการ ร่วมมอบเงิน พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค และพันธุ์ปลา ดังนี้

1) สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนจำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท พร้อมเครื่องแบบนักเรียนจำนวน 20 ชุด และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 50 ราย

2) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง สนับสนุนทุนพัฒนาเด็กชนบท จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท

3) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง สนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น และทุนตั้งต้นประกอบอาชีพ จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท อีกทั้ง สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง มอบชุดพันธ์ุปลาให้ผู้นำชุมชนนำไปปล่อยลงในแหล่งน้ำในพื้นที่ และได้ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ปลูกต้นไม้ จำนวน 6 ต้น โดย ณ บริเวณด้านหลังอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

จากนั้น นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยส่วนราชการ เยี่ยมชมบูธบริการประชาชนจากส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ที่นำมาบริการประชาชน

ในการนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของ พม. ให้คำปรึกษา แนะนำประชาชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในบูธ

สำหรับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง ในวันนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ดี ที่จะเป็นสะพานเชื่อมบริการให้ถึงประชาชนอย่างทั่วถึง และถือเป็นการสะท้อนปัญหาจากพื้นที่ให้ส่วนราชการ และหน่วยงานได้ทราบอีกทางหนึ่ง เพื่อนำสู่การหาแนวทางแก้ไข พัฒนา นำสู่สังคมดี คนมีคุณภาพ ที่จะเป็นรากฐานของการสร้างให้ “ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต” ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: