จัดทำสมุดพกครอบครัวตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

จัดทำสมุดพกครอบครัวตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 พมอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ วงค์ไชย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นางสาวศรีประไพ สังข์วรรณะ และนางนารี ฉ่ำกระมล ลงพื้นที่ร่วมกับ อพม. ผู้นำท้องที่ และ

ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เพื่อจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการ

บูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน 15 ครัวเรือน พิจารณาช่วยเหลือ

บรรเทาปัญหาเบื้องต้น โดยมอบข้าวสาร จำนวน 12 ครัวเรือน แนะนำสิทธิสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ

กระทรวง และเตรียมเอกสารเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ต่อไป ข้อมูลอื่นๆ


Share: