จัดทำสมุดพกครอบครัวตามโครงการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

จัดทำสมุดพกครอบครัวตามโครงการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองมอบหมายให้นางสาววนัฐสนันท์ ผึ่งมนัส นิติกร และนางสาวชุติมา ปนัดเศรณี เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อปท. ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ดำเนินการลงพื้นที่ ตำบลบ้านพราน ตำบลเพชรเมืองทอง ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เพื่อจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน 11 ครัวเรือน เบื้องต้นได้แนะนำสิทธิสวัสดิการตามภารกิจกระทรวง พม. พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 5 ชุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ข้อมูลอื่นๆ


Share: