จัดทำสมุดพกครอบครัว

จัดทำสมุดพกครอบครัว

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ผมอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวประภาพรรณ เดชฟุ้ง นักจิตวิทยา ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่พร้อมด้วยนักพัฒนาชุมชน ศูนย์ช่วยเหลือเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง สนง.เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เพื่อลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน พร้อมทั้งจัดทำสมุดพกครอบครัวตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน 9 ครัวเรือน โดยให้การพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวจำนวน 9 ครัวเรือน และติดตามการดำเนิน โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ(งบกองทุนฯ) จำนวน 1 หลัง ข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ


Share: