จัดทำแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด พ.ศ. 2565 – 2570

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองมอบหมายให้ นายสนองวิชญ์ ภูวันทมาตย์ นักสังพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด พ.ศ. 2565 – 2570 ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแคนทารีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมตเห็นชอบแผนปฏิบัติิการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2570) และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนปฏิบัติการดังกล่าว ไปดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ระยะที่ 2(พ.ศ. 2565 – 2570) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ


Share: