จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและขอทาน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการค้ามนุษย์และการค้าประเวณีระดับพื้นที่ และรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “R-E-S-P-E-C-T


Share: