จัดเก็บข้อมูลสมุดพกครอบครัวที่ได้จัดเก็บแล้ว ในปีงบประมาณ 2565 ลงระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์


Share: