ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม walk in เข้ามาขอความช่วยเหลือ มีรายได้ไม่เพียงพอ ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค


Share: