ดำเนินการติดตามรับสภาพขยายอายุสัญญาผู้ใช้บริการเงินกู้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 7 ราย


Share: