ดำเนินการติดตามรับสภาพขยายอายุสัญญาผู้ใช้บริการเงินกู้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 11 ราย


Share: