ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ดูแลคนพิการยื่นคำขอหนังสือรับรองคนพิการที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวนวรัตน์ หมั่นดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง นางสาวเสาวภาคย์ ทัศนัย นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง และนายสมพงษ์ อันสุข พนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ดูแลคนพิการยื่นคำขอหนังสือรับรองคนพิการที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เพื่อนำไปประกอบการขอใช้สิทธิ ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๕ ราย พบว่าเอกสารประกอบคำขอยังไม่ครบถ้วน จึงได้ให้คำแนะนำ และให้ผู้ยื่นคำขอนำเอกสารประกอบคำขอมายื่นเพิ่มเติม หากครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกหนังสือรับรองคนพิการที่ไม่สามารถประกอบอาชีพ ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: