ตรวจสอบข้อเห็จจริงการประกอบอาชีพและครอบครัวผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้
นางสาวศรีประไพ สังข์วรรณะ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและตรวจสอบข้อเห็จจริงการประกอบอาชีพและครอบครัวผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ยื่นคำขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง จำนวน 4 ราย และพื้นที่อำเภอแสวงหา จำนวน 2 ราย รวม 6 ราย เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านอาชีพและการมีงานทำ ให้แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ข้อมูลอื่นๆ


Share: