ติดตามการชำระหนี้ และทำเอกสารรับสภาพขยายอายุสัญญาแก่ผู้ใช้บริการเงินกู้กองทุนส่งสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


Share: