ติดตามคุณภาพชีวิตแม่วัยใส พร้อมทั้งจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒณาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน 6 ครัวเรือน


Share: