ธรรมมะพาสุขใจครั้งที่1

กิจกรรมธรรมมะ พาสุขใจ ครั้งที่ 1

ธรรมมะพาสุขใจครั้งที่1

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 พม.อ่างทอง มอบหมายให้นางสุวารี โลมะบรรณ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางจงรักษ์ เด่นดวง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมกิจกรรมธรรมมะ พาสุขใจ ครั้งที่ 1เพื่อเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรภายในสังกัด สป.พม. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใสและมีส่วนร่วม ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ข้อมูลอื่นๆ


Share: