นำคนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย ออกบัตรประจำตัวประชาชนให้ได้เป็นครั้งแรก


Share: