นำเสนอและพูดคุยแนวทางการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


Share: