นิเทศติดตามผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นิเทศติดตามผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวนวรัตน์ หมั่นดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่นิเทศติดตามผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน ๑๘ ราย พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำบทบาทภารกิจของ พม. เพื่อให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของภาครัฐ รวมถึงให้คนพิการและครอบครัวได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ที่ว่า “คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน” ข้อมูลอื่นๆ


Share: