บทความของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

1.ขอข้อมูลการเลือกตั้ง

2.ขอตรวจสอบผู้สมัครรับเลือกตั้ง

3.ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

4.ขอชื่อแพทย์เวร

5.แจ้งเบาแสบริษัทเลี่ยงภาษี


Share: