บรรยายให้ความรู้ เรื่องกฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ

นพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 พม.อ่างทอง มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ วงค์ไชย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ร่วมบรรยายให้ความรู้ เรื่องกฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ ให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเทวราช จำนวน 30 คน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเทวราช หมู่ 5 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราชได้จัดการเรียนการสอนให้กับผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ที่หลากหลาย เพื่อมุ่งมั่นเป้าหมาย เรียนอย่างมีความหวัง ตั้งมั่นในความสุข ต้องการให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลเอาใจใส่ต่อคุณภาพการดำรงชีวิต และเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิด ทำให้เป็นบุคคลตัวอย่างมีศักดิ์ศรีพึ่งพาตนเองได้ เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งการอนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: