บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อม

พม.อ่างทอง จัดทำบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 87 หลัง รวมเป็นเงิน 2,520,000.-บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 31 แห่ง เป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านของผู้สูงอายุ รวมทั้งค่าบริหารจัดการและค่าตอบแทน ในอัตราเหมาจ่าย หลังละไม่เกิน 40,000 บาท ให้กับผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยประสบปัญหายากจน มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงไม่เหมาะสม ไม่ปลอดภัยกับการดำรงชีวิต เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของผู้สูงอายุที่จะได้รับอันตรายแก่ร่างกายและทำให้การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุมีความสะดวกและปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: