ประกาศจังหวัดอ่างทอง

ประกาศจังหวัดอ่างทอง

เรื่องผลการสอบภาคปฏิบัติพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง #นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

บัดนี้ การสอบภาคปฏิบัติ (ข้อเขียน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคปฏิบัติ โดยเรียงลำดับตามหมายเลขประจำตัวสอบ ดังนี้

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อตามลำดับ เข้ารับประเมินสมรรถนะโดยการเข้าสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 8.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) สถานที่รับสมัคร รายงานตัว เวลา 7.30 น.


Share: