ประกาศจังหวัดอ่างทอง

ประกาศจังหวัดอ่างทอง

ประกาศจังหวัดอ่างทอง
เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) สถานที่รับสมัคร


Share: