ประชุมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ #พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวชยาภรณ์ กองสมบัติ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วม การประชุมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา SDG4 จังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง สำนักงานการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง โดยมี นายวุฒิชัย ธรรมยา #ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในการประชุมฯเพื่อร่วมกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ #โดยบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานของทุกภาคส่วนและสถานศึกษา#ช่วยพัฒนาการศึกษาของจังหวัดอ่างทองได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ต่อไป


Share: