ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอโพธิ์ทอง

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ผู้คนกำลังยืน

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองมอบหมายให้ นางสาวสุภาพร ทองมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2 อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทองโดยมี นายอภิชาติ ศรีเหรา #นายอำเภอโพธิ์ทอง เป็นประธานการประชุมฯ

ทั้งนี้ #อำเภอโพธิ์ทองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อสภาพการณ์และแนวโน้มของการที่ประเทศไทยที่จะเข้าสู่งสังคมผู้สูงอายุในปี 2568 หรืออีกไม่ถึง 10 ปีข้างหน้าตามสถิติต่างๆ จึงได้จัดทำแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความยากจน ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้ารร่างกาย จิตใจ ด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีพและรายได้ ด้านสวัสดิการ ด้านสังคมและครอบครัว รวมถึงพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข ต่อไป


Share: