ประชุมขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนแบบชี้เป้าโดยใช้ฐานข้อมูล TPMAP


Share: