ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 : นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองเข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม ซึ่งก่อนวาระการประชุมได้มีพิธีมอบเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2566 ดังนี้

1) เงินสนับสนุนโครงการ ได้แก่ โครงการธรรมสัญจร : หลักพุทธธรรม นำพุทธบุตร จุดประกายชีวิต “คิด” พัฒนาตนเอง และสังคม โดย ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดอ่างทอง จำนวนเงินที่ได้รับสนับสนุน 150,000 บาท กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จำนวน 40 แห่งๆละประมาณ 100 คน

รวมทั้งสิ้น 4,000 คน

2) เงินสงเคราะห์รายบุคคล เพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัว จำนวน 9 ครอบครัว โดยมีเด็กได้รับความช่วยเหลือ จำนวน 16 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 129,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษา และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: