อ่างทอง,จังหวัดอ่างทอง,กรมการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓

— วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ : เวลา ๑๐.๓๐ น. นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท) ครั้งที่ ๑๒/๕๖๓ ณ ห้องประชุมวิศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธาน


Share: