ประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2/2564

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดอ่างทอง (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)) ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อวิเคราะห์ฺสถานการณ์ และปัจจัยบ่งชี้ต่างๆ


Share: