ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่นจังหวัดอ่างทอง

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่นจังหวัดอ่างทอง

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่นจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2565 เพื่อเสนอชื่อตัวแทนเด็กที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 2 คน เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 ข้อมูลอื่นๆ


Share: