ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 10/2565

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 10/2565

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 10/2565 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง โดยมีมติเห็นชอบพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

1.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 156 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 312,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 83 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 259,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 24 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,000 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) และเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 16 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,500 บาท (สี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

2. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 12 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 40 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 98,000 บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว จำนวน 6 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

3.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน

31 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 4 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

รวมทั้งสิ้น 372 ราย เป็นเงินจำนวน 904,500 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ข้อมูลอื่นๆ


Share: