ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2566 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

โดยมีมติเห็นชอบพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

1.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

– เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 26 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,000 บาท (หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

– เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 46 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 138,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

– เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน 62 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 186,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

– เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 11 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

2.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง

– เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 24 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,000 บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

3.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง

– เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 3 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

– เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 8 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งสิ้น 180 ราย เป็นเงิน 504,000 บาท (ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: