ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2/2565

วันอังคารที่ 6 เดือนกันยายน 2565 : นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาเห็นชอบงบประมาณเงินสงเคราะห์รายบุคคล จากกองทุนคุ้มครองเด็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองรายงานวัตถุประสงค์และรายงานการประชุมที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ งบประมาณเงินสงเคราะห์รายบุคคลจากกองทุนคุ้มครองเด็กประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัว จำนวน 14 ครอบครัว (เด็ก 31 คน)รวมจำนวนเงิน 227,000 บาท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน พิจารณาอนุมัติงบประมาณจากกองทุนคุ้มครองเด็กต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: