ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง โดย นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสามโก้ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมี นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมฯ

ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบงบประมาณเงินสงเคราะห์รายบุคคล จากกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัว จำนวน 9 ครอบครัว (เด็ก 16 คน) รวมจำนวนเงิน 129,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และเห็นชอบงบประมาณสนับสนุนโครงการจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 โครงการ รวมจำนวนเงิน 150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชนพิจารณาอนุมัติงบประมาณจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: