ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดอ่างทอง

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดอ่างทอง

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านครอบครัวของจังหวัดอ่างทอง มีอำนาจหน้าที่ ส่งเสริมสถาบันครอบครัวในระดับจังหวัดตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนระดับชาติที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัวในระดับจังหวัด ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับให้มีการจัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด พิจารณาข้อเสนอที่ได้รับจากการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด เสนอความเห็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับมาตรการ กลไกหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวต่อกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: