ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ข่าวสยามรัฐ https://siamrath.co.th/n/204596

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 4/2563 โดยมีการพิจารณาผู้ขอใช้บริการกองทุน จำนวน 42 ราย วงเงินรวม 2,323,491 บาท และโครงการจำนวน 7 โครงการ วงเงินรวม 3,294,875 บาท ประกอบด้วย
1. โครงการวันคนพิการสากล ปี 2563
2. โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
3. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีพิการและเครือข่าย
4. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือการจัดการภัยพิบัติในชุมชน
5. โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ
6. โครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ
7. โครงการจัดบริการล่ามภาษามือ
โดยมี นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง


Share: