ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานการเงินพัสดุ และผู้รับผิดชอบกองทุน และการ สอบเคส ให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อเสนอแนะของสตง.


Share: