ประชุมทีมปฏิบัติการระดับพื้นที่โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอ่างทอง


Share: