ประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคม ประจำปี 2565

ประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคม ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 พม.อ่างทอง จัดประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคม ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมของจังหวัด ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2566 – 2570) กลุ่มเป้าหมาย 50 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากองค์กรสวัสดิการชุมชน องค์กรสาธารณประโยชน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี พระสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายกรวีร์ ปริศนานันทกูล เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ หอประชุมสงฆ์วัดอ่างทองวรวิหาร อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ข้อมูลเพิ่มเติม


Share: