ประชุมสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดอ่างทอง

ประชุมสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดอ่างทอง

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมประชุมสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดอ่างทอง นำโดยนายวิทยา ผิวผ่องรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อพบปะส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนชุมชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของวุฒิสภา ตลอดจนนำเสนอกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ในการนี้ พมจ.อ่างทอง ได้นำเสนอผลการทำงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผลการบูรณาการร่วมกับศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอ่างทอง (ศจพ.จังหวัดอ่างทอง)ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ต่อมาเวลา 14.00 น. พมจ.อ่างทอง ร่วมเดินทางกับคณะสมาชิกวุฒิสภา ติดตามโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทองพร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้แทนประชาชนในพื้นที่เพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อความต้องการของประชาชน ข้อมูลอื่นๆ


Share: