ประชุมหารือแนวทางในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓

–>> วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ : เวลา ๑๔.๐๐ น. นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๒๘ คน


Share: