1300, สายด่วน,อ่างทอง

ประชุมหารือแนวทางในการปฏิบัติงาน สายด่วน ๑๓๐๐

๐ วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ : เวลา ๑๓.๓๐ น. นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมหรือแนวทางในการดำเนินงาน สายด่วน ด๓๐๐ โดยมี Onehome อ่างทอง เข้าร่วม เพื่อรองรับภารกิจกระทรวง พม ในการถ่ายโอนจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค และมุ่งเน้นการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ


Share: