ประชุมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบขอรับเงินสนับสนุนโครงการ และระบบรายงานผลการจ้างงานคนพิการ

ประชุมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบขอรับเงินสนับสนุนโครงการ และระบบรายงานผลการจ้างงานคนพิการ

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 พม.อ่างทอง มอบหมายให้นางสาวนวรัตน์ หมั่นดี ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง นางสาวศรีประไพ สังข์วรรณ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมและนางสาววรรณี นาคนวล ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมประชุมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบขอรับเงินสนับสนุนโครงการ และระบบรายงานผลการจ้างงานคนพิการ ของกองทุนฯ ประจำปีงบ 65 รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมเดอะล็อฟท์ รีสอร์ท โดยมีนางณฐอร อินทร์ดีศรีผู้เชี่ยวชาญการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้งานระบบการขอรับเงินสนับสนุนโครงการและระบบรายงานผลการจ้างงานคนพิการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” รุ่นที่ 2 (ภาคใต้และภาคกลาง) โดย พก. ได้ขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผ่านศูนย์บริการคนพิการ ซึ่งการดำเนินงานด้านการขอรับเงินสนับสนุนโครงการและการรายงานผลการจ้างงานคนพิการ ให้มีประสิทธิภาพ โดยนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และเทคโนสารสนเทศในการเก็บข้อมูล จึงจำเป็นต้องทบทวนและให้ความรู้เพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 143 คน ข้อมูลอื่นๆ


Share: