ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับตัวชี้วัดดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทย เพื่อนำเสนอและคืนข้อมูล รายงานความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทย ปี ๒๕๖๕


Share: