ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. พม.อ่างทอง มอบหมายให้นายสนองวิชญ์ ภูวันทมาตย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่พม.อ่างทอง พร้อมด้วยผู้แทนจากอปท. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสู่ระบบดิจิทัล รุ่นที่ 1 ภาคกลาง ภาคใต้และกรุงเทพมหานคร สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ผ่านระบบ Zoom meeting โดยมีนางจตุพร โรจนพานิชอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ข้อมูลอื่นๆ


Share: