ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ศจพ)


Share: