ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านครอบครัว

#ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านครอบครัว

วันที่ ๑๒ – ๑ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวสุภาพร ทองมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวชุติมา ปนัดเศรณี เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเรนโบว์ฮอลล์ โรงแรมใบหยก สกาย กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านครอบครัวการถอดบทเรียนการดำเนินงานร่วมกันในระดับพื้นที่ และเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและแผนพัฒนางานด้านครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖


Share: